Scroll Top
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
ΠεδΙο εφαρμογής

 

Επισκέπτεστε την ιστοσελίδα της Afrotex Α.Ε., που είναι εγγεγραμμένη στην Ελλάδα.
Με την επίσκεψη σε αυτή την ιστοσελίδα, αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την παρούσα δήλωση απορρήτου.
Η παρούσα ανακοίνωση αφορά προσωπικά δεδομένα που συλλέγει και χρησιμοποιεί η Afrotex.
Η Afrotex δεσμεύεται να συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς για την προστασία των δεδομένων. Παρακάτω, παρέχουμε με λίγα λόγια τι σημαίνει αυτό για εσάς.

Παρακάτω, παρέχουμε γρήγορα τι σημαίνει αυτό για εσάς.

Περιεχόμενο

 

Μέσω αυτής της ιστοσελίδας, η Afrotex σας ενημερώνει για τον οργανισμό μας και τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρουμε. Η Afrotex διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει αυτή την ιστοσελίδα και όλο το περιεχόμενό της ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Έχει ληφθεί μέριμνα για να διασφαλιστεί ότι το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας είναι όσο το δυνατόν ακριβέστερο. Ωστόσο, η Afrotex δεν εγγυάται την ακρίβεια, την αξιοπιστία, την επικαιρότητα ή την καταλληλότητα για οποιονδήποτε σκοπό των πληροφοριών. Αυτή η ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς εξωτερικούς δικτυακούς τόπους. Όταν χρησιμοποιείτε αυτούς τους συνδέσμους, φεύγετε από την ιστοσελίδα μας. Παρόλο που η ίδια η Afrotex μπορεί να δημιούργησε ή να ενέκρινε τον σύνδεσμο, αυτό δεν σημαίνει ότι η Afrotex εγκρίνει το περιεχόμενο των εξωτερικών δικτυακών τόπων ή υποστηρίζει τον τρίτο. Η Afrotex δεν έχει κανέναν έλεγχο επί του περιεχομένου των συνδεδεμένων δικτυακών τόπων και δεν είναι υπεύθυνη για αυτές. Η Afrotex δεν αποδέχεται την ευθύνη για τους ιστότοπους τρίτων, το περιεχόμενο ή τις λειτουργίες τους.

Πνευματική Ιδιοκτησία

 

Αυτή η ιστοσελίδα και τα συστατικά του (κείμενο, λογότυπα, εμπορικά σήματα, εμπορικές ονομασίες, διάταξη, εικόνες, φωτογραφίες, βίντεο, γραφικά και άλλα στοιχεία που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα) προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Η Afrotex σας απαγορεύει να χρησιμοποιείτε, να αναπαράγετε, να προβάλλετε, να δημοσιοποιείτε, να διαγράφετε, να προσαρμόζετε κ.λπ., οποιοδήποτε από αυτά τα συστατικά, έστω και εν μέρει ή σε τροποποιημένη μορφή, με οποιοδήποτε μέσο, χωρίς να έχετε λάβει πρώτα τη ρητή άδεια της Afrotex.

Ευθύνη

 

Η Afrotex δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για ζημιές οποιουδήποτε είδους που προκύπτουν από τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας (π.χ. ιοί υπολογιστών, κατεστραμμένα αρχεία, απώλεια προγραμμάτων ή άλλα δεδομένα, έμμεση ζημία, απώλεια κερδών κ.λπ.). Επιπλέον, η Afrotex δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για διακοπές υπηρεσιών οποιουδήποτε είδους ή για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από αυτές τις διακοπές.

Η AFROTEX διατηρεΙ τα δεδομένα σας

 

Θα διατηρήσουμε και θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τις μεγαλύτερες από τις ακόλουθες περιόδους: α) για όσο διάστημα είναι αναγκαίο για τον σκοπό για τον οποίο απαιτούνται, β) τη νόμιμη ή νόμιμη περίοδο παρακράτησης, γ) εφόσον μπορεί να προκύψει δικαστική διαδικασία ή έρευνα σχετικά με τη σχετική δραστηριότητα.

Κατά τη διάρκεια της διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων, θα λάβουμε τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσουμε ένα κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας για την προστασία τους, συμπεριλαμβανομένης της εκπόνησης και εφαρμογής διαδικασιών σχετικά με τον έλεγχο πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα, τον φυσικό έλεγχο πρόσβασης σε χώρους, τοίχους πυρκαγιάς, κρυπτογράφηση, λογισμικό προστασίας από ιούς.

Ποια προσωπικά δεδομένα επεξεργάζεται η AFROTEX για αυτούς τους σκοπούς;

 

Για τους σκοπούς αυτούς, η Afrotex Α.Ε. μπορεί να χρησιμοποιεί μεταξύ άλλων:

 • Στοιχεία επικοινωνίας (για παράδειγμα, τα δεδομένα που συνήθως παρουσιάζονται σε ονομαστικές κάρτες όπως το όνομα, ο αριθμός τηλεφώνου, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η γλώσσα σας για επικοινωνία, οι διαθεσιμότητες σας, το επαγγελματικό πεδίο ευθύνης σας)
 • Ιστορία του πότε και πού συναντιόμαστε, και των επικοινωνιών
 • Προηγούμενη απασχόληση , εκπαιδευτικές λεπτομέρειες, δημοσιεύσεις ή αποσπάσεις (για παράδειγμα, όταν σχετίζεται με την προβλεπόμενη εταιρική σχέση μεταξύ της Afrotex και της εταιρείας που εργάζεστε)
 • Λεπτομέρειες καταγγελίας
 • Τρόπος ζωής και κοινωνικές συνθήκες εάν έχετε προσφέρει εθελοντικά τέτοιες πληροφορίες (π.χ. χόμπι, προτιμήσεις τροφίμων, γενέθλια)
 • Ευαίσθητα δεδομένα για συγκεκριμένους, ρητούς σκοπούς (για παράδειγμα δεδομένα υγείας για λόγους ασφαλείας όταν επισκέπτεστε ορισμένα μέρη των εγκαταστάσεών μας)

Συλλέγουμε αυτά τα δεδομένα όταν μας τα παρέχετε, επειδή άλλα πρόσωπα μας παρέχουν αυτά τα δεδομένα (π.χ. ο εργοδότης σας, ένας τρίτος πάροχος υπηρεσιών) ή επειδή είναι διαθέσιμα στο κοινό.

Για τους σκοπούς αυτούς, η Afrotex Α.Ε. μπορεί να χρησιμοποιεί μεταξύ άλλων:

 • Στοιχεία επικοινωνίας (για παράδειγμα, τα δεδομένα που συνήθως παρουσιάζονται σε ονομαστικές κάρτες όπως το όνομα, ο αριθμός τηλεφώνου, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η γλώσσα σας για επικοινωνία, οι διαθεσιμότητες σας, το επαγγελματικό πεδίο ευθύνης σας)
 • Ιστορία του πότε και πού συναντιόμαστε, και των επικοινωνιών
 • Προηγούμενη απασχόληση , εκπαιδευτικές λεπτομέρειες, δημοσιεύσεις ή αποσπάσεις (για παράδειγμα, όταν σχετίζεται με την προβλεπόμενη εταιρική σχέση μεταξύ της Afrotex και της εταιρείας που εργάζεστε)
 • Λεπτομέρειες καταγγελίας
 • Τρόπος ζωής και κοινωνικές συνθήκες εάν έχετε προσφέρει εθελοντικά τέτοιες πληροφορίες (π.χ. χόμπι, προτιμήσεις τροφίμων, γενέθλια)
 • Ευαίσθητα δεδομένα για συγκεκριμένους, ρητούς σκοπούς (για παράδειγμα δεδομένα υγείας για λόγους ασφαλείας όταν επισκέπτεστε ορισμένα μέρη των εγκαταστάσεών μας)

Συλλέγουμε αυτά τα δεδομένα όταν μας τα παρέχετε, επειδή άλλα πρόσωπα μας παρέχουν αυτά τα δεδομένα (π.χ. ο εργοδότης σας, ένας τρίτος πάροχος υπηρεσιών) ή επειδή είναι διαθέσιμα στο κοινό.

Ποια είναι η νομική βάση για την επεξεργασία αυτών των δεδομένων για τέτοιους σκοπούς;

 

Για τους σκοπούς αυτούς, η Afrotex μπορεί να χρησιμοποιεί μεταξύ άλλων:

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω, επειδή:

 • Η Afrotex Α.Ε. υποχρεούται από το νόμο ή με εντολή οποιουδήποτε δικαστηρίου ή ρυθμιστικής αρχής να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα (π.χ. τήρηση αρχείων για κανονιστικές αναφορές, παροχή πληροφοριών σε δημόσιο φορέα ή υπηρεσία επιβολής του νόμου)
 • Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων επιτρέπεται προκειμένου να δημιουργηθεί, να εκτελεστεί ή να τερματιστεί μια συμβατική σχέση (π.χ. χρήση και διατήρηση βιογραφικού σημειώματος συμβούλων ή προσώπων που συνεργάζονται με προμηθευτή για να αποφασίσουν εάν θα συνεργαστούν μαζί τους)
 • Αυτό είναι αναγκαίο για την επιδίωξη των έννομων συμφερόντων της Afrotex, αλλά μόνον αν τα συμφέροντα αυτά δεν παρακαμφθούν από τα συμφέροντα ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες του ατόμου. (π.χ. μπορούμε να ζητήσουμε επίσημη αναγνώριση πριν σας επιτρέψουμε την πρόσβαση στα κτίρια μας για λόγους ασφαλείας και προστασίας)
 • Έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας (για την επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων ή για άμεσο μάρκετινγκ όταν δεν είστε πελάτης)

 

Τα δικαιώματά σας

 

Εάν είστε κάτοικος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, έχετε – ανάλογα με την κατάσταση και τις συνθήκες που αναφέρονται στον ΓΚΠΔ – το δικαίωμα: α) έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, συμπεριλαμβανομένης της αίτησης αντιγράφου τους, β) να ζητήσετε τη διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων, (γ) να ζητήσετε φορητότητα των προσωπικών σας δεδομένων, (δ) να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, ε) να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, ιδίως όσον αφορά την άμεση εμπορική προώθηση· στ) να ζητήσετε διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, ζ) να ζητήσετε ακύρωση των προσωπικών σας δεδομένων, Και (η) εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή.

Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην εποπτική αρχή της χώρας σας.

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας όπως ορίζεται παρακάτω στην ενότητα “Επικοινωνία”.

Η Afrotex χρησιμοποιεί cookies

 

Ένα cookie είναι ένα μικρό αρχείο που ένας ιστότοπος ζητά από το πρόγραμμα περιήγησής σας να αποθηκεύσει στον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας. Το cookie επιτρέπει στον ιστότοπο να “θυμάται” τις ενέργειες ή τις προτιμήσεις σας με την πάροδο του χρόνου. Βοηθά στην περιήγηση από σελίδα σε σελίδα σε μια τοποθεσία Web, παρέχει ασφαλείς συνδέσεις και απομνημονεύει τις προτιμήσεις από μια προηγούμενη επίσκεψη, όταν επιστρέψετε.
Παρακάτω, εξηγούμε τη λειτουργία των διαφόρων τύπων cookies που θα συναντήσετε στην ιστοσελίδα μας.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies στο http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm.

Λειτουργικά cookies: Recticel χρησιμοποιεί λειτουργικά cookies. Αυτά είναι μικρά αρχεία που τοποθετούνται στον υπολογιστή ή τη συσκευή σας για να σας βοηθήσουν να περιηγηθείτε από σελίδα σε σελίδα στην τοποθεσία Web του Recticel. Για παράδειγμα, χωρίς αυτά τα cookies, θα πρέπει να παρέχετε τις προτιμήσεις γλώσσας σας κάθε φορά που αλλάζετε σε διαφορετική σελίδα στον ιστότοπο recticel. Αυτά τα cookies είναι επομένως απαραίτητα για την εύκολη χρήση του ιστότοπου.

Μη λειτουργικά cookies: Χρησιμοποιούμε επίσης cookies για την παροχή άλλων υπηρεσιών ή για να μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Ορισμένα cookies μας παρέχουν στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των επισκεπτών και τις ιστοσελίδες που προβάλλονται. Αυτές οι πληροφορίες μας βοηθούν να σχεδιάσουμε πιο χρήσιμο περιεχόμενο για εσάς. Ορισμένα από αυτά τα cookies είναι cookies τρίτων.

Cookies τρίτων: Μερικές φορές χρησιμοποιούμε cookies τρίτων, όπως για το Google Analytics (__utma, __utmb, __utmc, __utmz, __utmv) ή για το Youtube (ενσωματωμένα βίντεο: PREF, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC). Αυτά είναι μη λειτουργικά cookies. Εάν τα χρησιμοποιήσουμε, θα σας ενημερώσουμε για το σκοπό των cookies τρίτων και θα ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας για την αποθήκευσή τους.

Εάν χρησιμοποιήσουμε μη λειτουργικά cookies, θα σας ζητήσουμε εάν αποδέχεστε τη χρήση των cookies από εμάς. Εάν δεν αποδέχεστε τέτοια cookies, ορισμένες υπηρεσίες και λειτουργίες δεν λειτουργούν. Ειδικότερα, αυτό μπορεί να περιορίσει τη χρήση της ιστοσελίδας και των διαφόρων χαρακτηριστικών του και μειώνει την ικανότητά μας να βελτιώνουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας και να παρέχουμε ελκυστικό περιεχόμενο.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτή την ιστοσελίδα ή πώς σεβόμαστε το δικαίωμά σας στην ιδιωτική ζωή, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλ. ταχυδρομείου στο info@www.afrotex.eu

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.